University of Minnesota
University Relations
http://www.umn.edu/urelate
612-624-6868
myU OneStop


Luo

Professor Zhi-Quan (Tom) Luo

Department of Electrical and Computer Engineering
University of Minnesota, Twin Cites

ADC Chair in Digital Technology


Research Interests

o Research Interests: algorithmic/complexity issues arising from data communication, and signal processing

o Current research focus: SDP relaxation for nonconvex quadratic optimization, dynamic spectrum management, distributed signal processing

o Current research funding: NSF, AFOSR, ARO, Huawei, ADC Endowed Chair Operating Fund

o Past research funding: NSERC, CFI, ORDCF, Canada Research Chair program, CITO, DREO, DREV, Nortel Networks

Research Group

o Current postdoctoral researchers: Mingyi Hong

o Current graduate students: Meisam Razaviyayn, Maziar Sanjabi, Ruoyu Sun, Hung-Wei(Andy) Tseng

o Current visiting student/: Zi Xu, Shu Cai, Zhen-hua Xu, Jing-ran Lin, Quanbo Ge, Hongbing Qiu, Ziaul Haq Abbas

o Graduated PhD students: Yafeng Liu, Jinjun Xiao, Mikalai Kisialiou, Alireza Razavi, Yao H Morin, Randall Plate

o Former visiting scholars and students: Dr. Shuzhong Zhang, Dr. Shunsuke Hayashi, Dr. Ramy Gohary, Dr. Tsung-Hui Chang, Dr. Jos Sturm, Yongchao Wang, Zhi-bin Zhu, Haibin Zhang, Yanjun Wang, Takayuki Okuno, Qingjiang Shi,Lei Jiao

Contact Information

Mailing Address

Room 6-161, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Minnesota

200 Union ST SE, Minneapolis,MN,55455

TEL: (612)-625-0242

Fax: (612)-625-4583

Email: luozq at ece dot umn dot edu

Office Address

Room 483, Digital Technology Center

117 Pleasant ST SE, Minneapolis,MN,55455